ulti Clocks

Ulti Clocks content

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2023
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec
Start Projekty unijne
Projekty unijne PDF Drukuj Email

 

 

PROJEKT UNIJNY „AKADEMIA KOMPETENCJI”


Od marca 2018r. do czerwca 2019r. w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach projektu unijnego „Akademia Kompetencji”

realizowanego przez Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Gimnazjum/Szkołę Podstawową Nr 4 w Pszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego wraz z poprawą średniej ocen uczniów klas I-VIII w szkołach podstawowych oraz klas II-III gimnazjum publicznego z Pszowa poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i zajęć wyrównawczych oraz zindywidualizowanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy wykorzystaniu TIK w procesie dydaktycznym. Dodatkowo projekt przyczynia się do wyrównania dysproporcji uczniów słabszych; rozwoju umiejętności, zainteresowań; kształtowania postaw warunkujących podejmowanie odpowiedzialnych decyzji mających wpływ na przyszłą karierę; zwiększenia oferty edukacyjnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wykaz zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

Zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego

Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze

Zajęcia z wykorzystaniem Biofeedback

Zajęcia niwelowania wad postawy

Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych (indywidualne zajęcia stymulujące

 

 

„RÓWNE SZANSE – LEPSZE JUTRO – DODATKOWE ZAJĘCIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PSZOWIE”

 

W naszej szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął się projekt „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia
w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie”.

Projekt wynika z diagnozy potrzeb dydaktyczno – wychowawczych, jest ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji oraz rozwój kompetencji kluczowych.

Termin realizacji projektu: luty 2014r. -  czerwiec 2015r.

W naszej szkole odbywają się następujące dodatkowe zajęcia:

- warsztaty matematyczne dla uczniów zdolnych i słabszych przy wsparciu ICT,

- warsztaty informatyczne przy wsparciu ICT,

- warsztaty języka angielskiego,

- warsztaty gimnastyki korekcyjnej,

- warsztaty teatralne,

- warsztaty literackie,

- warsztaty logopedyczne przy wsparciu ICT,

- warsztaty plastyczne,

- warsztaty muzyczne instrumentalne oraz wokalne,

- warsztaty muzyczne w ramach warsztatów muzyczno – folklorystycznych,

- warsztaty taneczne z elementami tańca ludowego w ramach warsztatów muzyczno – folklorystycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie doposażona w różnorodne pomoce, m.in. w tablicę interaktywną, laptopy z oprogramowaniem, komputer z oprogramowaniem na zajęcia logopedyczne, lustro logopedyczne, gry dydaktyczne, stroje na występy, sprzęt nagłaśniający, materiały plastyczne, plansze edukacyjne, książki, płyty, przyrządy i przybory do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach wyjazdowych do Krakowa, do kina, na przegląd teatrów, na basen.

 

Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III w szkołach podstawowych w Pszowie”

Od września 2012r w naszej szkole realizowany jest projekt: „ Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III w szkołach podstawowych w Pszowie”.Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach indywidualizacji procesu kształcenia.

W naszej szkole realizowane są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno - technicznie;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrody,

W ramach tego projektu nasza szkoła wzbogaciła się o piękne pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane na tych zajęciach.

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.”

Projekt ten jest realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w klasach pierwszych od roku szkolnego 2008/2009. Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

„Edukacja drogą do sukcesu”, gdzie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i integracja europejskiej

„ Moja pasja Moją szansą na sukces”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w naszej szkole we wrześniu 2010 roku. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małego miasteczka oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych kółkach: teatralnym, sportowym, języka angielskiego, kaligraficznego, matematyczno - informatycznego, warsztatach zdrowego żywienia, zajęciach wyrównawczych i muzycznych.

Przeprowadzona została termo-modernizacja szkoły przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej.