ulti Clocks

Ulti Clocks content

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
25 Września 2022
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, Ładysław, Piotr, Rufus,
Świętopełk, Wincenty, Władysław,
Władysława, Włodzisław

Do końca roku zostało 98 dni.
Zodiak: Waga
Start ABC Rodzica
ABC Rodzica PDF Drukuj Email

Działalność Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

Drogi uczniu, drodzy rodzice pamiętajcie, że Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  jest placówką oświatową udzielającą, poza wydawaniem opinii i orzeczeń, wsparcia również w sytuacjach kryzysowych.  Proponują rzetelną diagnozę, fachową poradę, skuteczne oraz profesjonalne działania terapeutyczne i profilaktyczne zapewniając dyskrecję, życzliwość, akceptację i zrozumienie. W poradni pracują specjaliści, którzy mogą dostarczyć rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka, informacji o zaburzeniach, ich przyczynach, przebiegu, ewentualnych następstwach, a także o procesie terapii i ich własnym w nim udziale. Instytucja, jaką jest Poradnia daje gwarancję, że pomoc ta udzielona jest w sposób profesjonalny.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy wsparcie w formie:

-konsultacji i wizyty bezpośrednio w poradni;

-terapii bezpośredniej lub przy użyciu komunikatorów internetowych;

-psychoterapii indywidualnej;

-kontakt telefoniczny;

-terapia dla dzieci i młodzieży;

-warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli;

-zajęcia terapeutyczne;

-zajęcia grupowe.


Z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej cały czas funkcjonuje  bezpłatna infolinia 800 080 222. Dodatkowo wsparcie oferuje poradnia on line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” skierowana do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej https://zawszejestjakieswyjscie.pl

 

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ prowadzone w szkole:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

Zajęcia adresowane są do uczniów, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych czy środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.

Na zajęciach kształtowane są umiejętności emocjonalno-społeczne, takie jak:

 • rozpoznawanie emocji własnych i innych osób, zdolność nazywania uczuć związanych z poczuciem porażki i sukcesu;
 • komunikowanie emocji, umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji;
 • dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic dotyczących wyglądu, zainteresowań, rodziny, akceptowanie poglądów, gustów i odmienności fizycznej innych, dostrzeganie potrzeb innych,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie, dokonywanie samooceny, określanie swoich mocnych stron, znajomość swoich zalety – myślenie o sobie w sposób pozytywny,
 • umiejętność rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, znajomość zachowania prowadzącego do poczucia szczęścia,
 • odnoszenie się z szacunkiem i zrozumieniem do słabszych, starszych i niepełnosprawnych,
 • reagowanie z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych, podejmowanie działań na rzecz innych,
 • dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
 • podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • odzwierciedlanie swych przeżyć i uczuć poprzez różne formy artystycznego wyrazu,
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
 • kształtowanie pozytywnych odczuć w kontaktach z drugim człowiekiem.

2. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Podczas zajęć rozwijających umiejętność uczenia się uczeń poznaje techniki i metody aktywizujące, sposoby ich zastosowania w praktyce oraz doświadczanie, które z nich są najskuteczniejsze w kontekście indywidualnych predyspozycji oraz stylu uczenia się.

Po rozpoznaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wiedzy i doświadczeń uczestników związanych z procesem uczenia się prowadzący zajęcia ustala umiejętności, postawy, które należy u nich rozwijać/kształtować. Do szerokiego katalogu komponentów uczenia się (który jest listą otwartą), należą np.:

 • świadomość swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, dążeń, preferowanych sposobów uczenia się,
 • motywacja wewnętrzna,
 • samodzielność w planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności własnego uczenia się,
 • gospodarowanie czasem,
 • odpowiedzialność za własny rozwój,
 • gotowość do badania, odkrywania nowej wiedzy i jej praktycznego zastosowania w różnych kontekstach,

· aktywność intelektualna, w tym procesy poznawcze: klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć, uwaga,

 • analiza informacji i ich selekcja oraz wybór w zależności od celu,
 • rozwiązywanie problemów,
 • redagowanie notatek,
 • wykorzystywanie informacji zwrotnej do samooceny i ustalania dalszej drogi działania,
 • gotowość do uczenia się na błędach, ponoszenia porażek, dostrzegania postępu.

3. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dziecka, oraz pomóc mu w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych poprzez:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.


Poniżej zamieszczone zostały  materiały profilaktyczne dotyczące różnego rodzaju uzależnień oraz  adresy i strony internetowe instytucji pomocowych zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom  dotkniętym uzależnieniem oraz ich rodzinom.Alkohol
https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/poradnik-dla-rodzicow
Anoreksja i bulimia
Depresja
Dopalacze
E-papierosy
Fobia szkolna
Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu
Mowa nienawiści
Narkotyki
Nerwica
Otyłość
Przemoc rówieśnicza
Samookaleczenia
Stres szkolny
Uzależnienia ekranowe:
Zaburzenia lękowe i emocjonalne
Zdrowe odżywianie
Zagrożenia internetowe
WszawicaWYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA
W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH
POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ


WAŻNE TELEFONY:


Wodzisławski Telefon Zaufania

Tel.: 733-933-343

(czynny codziennie w godz. 8.00-20.00)

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel.: 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel.: 116 111

(linie bezpłatna z telefonów komórkowych i stacjonarnych, czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00-20.00)

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży

tel.: 507 832 741

(telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19.00-21.00)

Kryzysowy Telefon Zaufania

tel.: 116 123

(linia bezpłatna, czynna codziennie 14.00-22.00)

Ogólnopolska infolinia dla Osób Dorosłych

tel.: 800 100 100

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

tel.: 801 120 002

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00,

w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00)

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel./fax: 800 120 226

(linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. 9.30-15.30, po godzinach włączony jest automat)

Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki-Narkomania

tel.: 801 199 990

(czynny codziennie w godz. 16.00-21.00)

Rzecznik Praw Obywatelskich

tel.: 800 676 676

( infolinia jest czynna: w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00,

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

Nr alarmowy: 112 Policja: 997


INSTYTUCJE I SŁUŻBY SPOŁECZNE

DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie, ul. Traugutta 48,

tel.: (32) 4557586

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul Wałowa 30,

tel.: (32) 455 14 30, (32) 454 71 06

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul.Wałowa 30,

tel.: (32) 455 60 32

e-mail.:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,

tel.: (32) 455 14 30, (32) 454 71 06

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51,

tel.: (32) 456 00 31

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach, ul. Zamkowa 8,

tel.: (32) 451 11 72, (32) 451 12 05

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mendego 3,

tel.: (32) 456 19 93

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Świetlica Środowiskowa w Pszowie, Oś. Kościuszki 38-40,

tel.: (32) 729 19 10

Komisariat Policji w Pszowie, ul. Paderewskiego 33,

tel.: (32) 414 56 10

Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie, ul. Solskiego 15,

tel.: (32) 4590279

e-mail: bpo@ radlin .pl